Harmoniebowlandjuice 2017

 

bol-3

Harmoniebowlandjuice Strasbourg 2017.
Aménagement d’un restaurant végétarien, sans gluten et bio.
Development of a vegetarian restaurant, gluten free and organic

bol-1 bol-2

bol-6

bol-5